Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniŜsze pojęcia, naleŜy je rozumieć następująco:
1. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu pod domeną www.Tydecydujesz.org
2. Serwis – serwis internetowy funkcjonujący w sieci Internet, pod aktualnym adresem www.Tydecydujesz.org wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w Serwisie, umoŜliwiający UŜytkownikom korzystanie z oferowanych funkcjonalności Serwisu.
3. Fundacja Greenpeace Polska – Organizacja Porządku Publicznego z siedzibą w Warszawie (02-387) przy ul. Lirowej 13, wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180402J; NIP526-274- 06-92.
4. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. UŜytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
6. Niezarejestrowany UŜytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, która nie dokonała rejestracji w Serwisie.
7. Konto – miejsce w Serwisie, dostępne po zalogowaniu się (podaniu prawidłowych danych dostępowych), w którym zarejestrowany UŜytkownik Serwisu moŜe wprowadzić, jak i modyfikować swoje dane, komentarze oraz inne elementy związane z Aktywnością UŜytkownika w Serwisie. Jedna osoba moŜe dysponować wyłącznie jednym Kontem w Serwisie w tym samym czasie.
8. Aktywności – działania UŜytkownika w Serwisie, w zakresie oferowanych w Serwisie funkcjonalności, w tym prowadzenie Bloga, zamieszczanie komentarzy, redagowania artykułów oraz felietonów oraz/lub opinii do zamieszczonych felietonów czy artykułów, w tym działania UŜytkownika
nagradzane punktami na zasadach opisanych Regulaminem
9. Blog – sieciowy dziennik, pamiętnik UŜytkownika o datowanych wpisach, wedle kolejności zdarzeń i wpisów od najstarszego co do daty

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Greenpeace na rzecz UŜytkowników oraz Niezarejestrowanych UŜytkowników prowadzonego przez Greenpeace Serwisu pod domeną www.Tydecydujesz.org , polegającej na umoŜliwieniu UŜytkownikom oraz Niezarejestrowanym UŜytkownikom korzystania z zawartości Serwisu na warunkach opisanych Regulaminem, w zakresie oferowanych funkcjonalności Serwisu oraz w związku z przedmiotowym korzystaniem z Serwisu prawa i obowiązki UŜytkowników oraz Niezarejestrowanych UŜytkowników, jak równieŜ prawa i obowiązki
Greenpeace.
2. Serwis oferuje moŜliwość prowadzenia – dozwolonej przez Greenpeace na zasadach opisanych Regulaminem – Aktywności UŜytkownika.

§2
UŜytkownicy/Niezarejestrowani UŜytkownicy

1. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy uŜytkownicy publicznej sieci Internet, przy czym Niezarejestrowani UŜytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z funkcjonalności Serwisu zarezerwowanych dla zarejestrowanych UŜytkowników.
2. Niezarejestrowani UŜytkownicy Serwisu są uprawnieni do korzystania wyłącznie z oferowanych usług nie wymagających logowania.

§3
Rejestracja w Serwisie
1. UŜytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie dobrowolnie, zgodnie ze swoją wolą przy czym rejestracja wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią.
2. Rejestracji w Serwisie dokonuje się z poziomu Serwisu, za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza.
3. UŜytkownik rejestrując się w Serwisie ma prawo do wyraŜenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail lub/oraz sms informacji od Fundacji Greenpeace Polska. Przedmiotowej zgody UŜytkownik udziela przez jej wyraźne wyraŜenie w Serwisie. WyraŜenie przedmiotowej zgody dokonuje się przez „zaznaczenie” umieszczonej w formularzu rejestracyjnym formuły o treści: „WyraŜam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail oraz za pośrednictwem technologii SMS na podany numer telefonu, informacji od Fundacji Greenpeace Polska zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”
4. Przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez UŜytkownika.

§4
Dane UŜytkowników
1. Dane osobowe UŜytkowników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane w związku z działalnością Serwisu.
2. Administratorem danych jest Fundacja Greenpeace.
3. Podanie danych jest dobrowolne, z tym Ŝe nie podanie danych UŜytkownika wymaganych celem skutecznej rejestracji (dane obligatoryjne o których mowa w § 3 pkt „a” Regulaminu) uniemoŜliwia jej dokonanie i korzystanie z funkcjonalności Serwisu oferowanych zarejestrowanym UŜytkownikom.
4. KaŜdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
5. Fundacja Greenpeace Polska zobowiązuje się dołoŜyć szczególnej staranności w celu ochrony danych UŜytkowników.
6. Fundacja Greenpeace Polska stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupowaŜnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§5
Zasady korzystania z Serwisu
Serwis moŜe być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta). W szczególności
UŜytkownik nie moŜe:
1. naruszać praw innych UŜytkowników do korzystania z Serwisu;
2. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;

3. publikować artykułów, felietonów i innych treści osób trzecich, z uwzględnieniem postanowień ust.2 poniŜej;
4. rozpowszechniać nielegalnych materiałów, w tym treści naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obraŜających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób;

5. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
6. korzystać z Serwisu w sposób, który moŜe doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług;
7. generować nadmierne obciąŜenie Serwisu;
8. publikować zdjęć pochodzących z innych serwisów, gazet, czasopism, ksiąŜek i innych bez zgody ich właściciela;
9. dodawać sprzecznych z obowiązującym prawem, społecznie niewłaściwych, w tym wulgarnych , obraŜających czy pomawiających osoby trzecie komentarzy i treści;
10. tworzyć większą ilość niŜ opisana niniejszym Regulaminem własnych Kont, z wykorzystaniem róŜnych adresów e-mail UŜytkownika;
11. wklejanie tekstu, którego autorem nie jest UŜytkownik (cytowanie) moŜe nastąpić wyłącznie z podaniem autora, za jego uprzednią zgodą oraz bez ingerencji w treść;
12. Wszelkie zamieszczone przez UŜytkownika w Serwisie materiały, w tym w szczególności artykuły, felietony, komentarze, fotografie etc. nie mogą być sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobrymi obyczajami., nie mogą równieŜ naruszać praw innych osób , w szczególności praw autorskich oraz praw do wizerunku;
13. W przypadku gdy UŜytkownik zamieszcza w Serwisie zdjęcie zawierające wizerunek osoby innej niŜ zamieszczający je UŜytkownik , UŜytkownik przed zamieszczeniem takiego zdjęcia winien uzyskać zgodę na rozpowszechnianie w Serwisie wizerunku osoby na zdjęciu przedstawionej. Wstawienie Zdjęcia do Serwisu przez UŜytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie UŜytkownika, Ŝe posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone, w świetle których rozpowszechnianie Zdjęcia w Serwisie jest dozwolone. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi UŜytkownik Serwisu, który zamieścił dane zdjęcie;
14. Niedopuszczalne jest samodzielne umieszczanie przez UŜytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych. Złamanie zakazu opisanego zdaniem poprzedzającym będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem Konta i wszystkich jego elementów;
15. Serwis rejestruje wszystkie Zdjęcia z adresami IP z jakich zostały dodane i usunięte i w razie uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przestępstwa będzie udostępniać te dane uprawnionym organom ścigania. Administrator udostępni równieŜ adresy IP na wniosek organów uprawnionych do zaŜądania ich udostępnienia.

§6
Prawa autorskie, prawa do znaków
1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych i tekstowych, innych niŜ zamieszczone przez UŜytkowników, są zastrzeŜone i stanowią własność Fundacji Greenpeace Polska lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez UŜytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych, nie zamieszczonych uprzednio w Serwisie przez UŜytkownika. UŜytkownik jest uprawniony do korzystania z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego uŜytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Bez uprzedniej pisemnej zgody

Fundacji Greenpeace Polska zabronione jest w szczególności dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Serwisu (z wyłączeniem elementów zamieszczonych w Serwisie przez UŜytkownika w ramach jego Aktywności) w całości lub części, poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi, określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi.

§7
Licencja UŜytkownika
1. UŜytkownik dokonując w ramach swoich Aktywności zamieszczenia w Serwisie materiałów, w tym fotografii, artykułów, publikacji, felietonów, opinii i komentarzy wyraŜa zgodę na dostęp do przedmiotowych materiałów UŜytkowników, Niezarejestrowanych UŜytkowników oraz Fundację Greenpeace Polska.
2. Zamieszczenie przez UŜytkownika w Serwisie materiałów, w tym artykułów, publikacji, felietonów, fotografii, opinii etc. oznacza udzielenie Fundacji Greenpeace Polska licencji na korzystanie z danego materiału/dzieła przez Fundację Greenpeace Polska bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, technik gsm i umts, digitalizacja, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierŜawa, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, z zastrzeŜeniem, iŜ korzystanie z przedmiotowego materiału/ dzieła przez Fundację Greenpeace Polska na w/w. polach eksploatacji jest dozwolone w związku z działalnością Serwisu, w ramach przedmiotowej działalności, promowania i prezentacji Serwisu.

§8
Funkcjonalności Serwisu/Aktywności UŜytkownika
1. KaŜda z podjętych Aktywności UŜytkownika w Serwisie musi być zgodna z obowiązującym stanem prawnym oraz zasadami opisanymi niniejszym Regulaminem, w szczególności nie moŜe naruszać postanowień § 5 Regulaminu.
2. UŜytkownik zamieszczając w Serwisie w ramach własnych Aktywności materiały winien takŜe zadbać o poprawną językowo i gramatycznie formę przedmiotowych materiałów – nie jest dopuszczalne posiłkowanie się wulgaryzmami czy uŜywanie słów powszechnie uznawanych za niecenzuralne.
3. Materiały, które UŜytkownik zamierza zamieścić w Serwisie i tym samym Upublicznić, kierowane są w pierwszej kolejności do moderacji.
4. Moderacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym polega na weryfikacji przez moderatora czy materiały i treści przesłane przez UŜytkownika celem zamieszczenia w Serwisie nie naruszają obowiązujących norm prawnych oraz/lub postanowień Regulaminu jak równieŜ czy są zgodne z normami językowymi i stylistycznymi (wyeliminowanie wypowiedzi zawierających błędy ortograficzne lub/oraz raŜące błędy stylistyczne etc.).
5. Moderator jest uprawniony do edycji danej wypowiedzi, opinii czy innej treści UŜytkownika celem poprawienia błędów gramatycznych, natomiast przedmiotowej poprawy wadliwych treści moderator nie jest zobowiązany podejmować. Od decyzji moderatora zaleŜy czy dana treść zostanie poprawiona w kontekście popełnionych przez UŜytkownika błędów ortograficznych oraz/lub stylistycznych czy teŜ na skutek przedmiotowych błędów moderator postanowi o niedopuszczeniu danej treści do publikacji w Serwisie.

6. Treści przekazane przez UŜytkowników celem zamieszczenia w Serwisie zostaną poddane moderacji w terminie 24 godzin roboczych od daty przesłania przez UŜytkownika danej treści.
7. Decyzja Fundacji Greenpeace Polska o dopuszczeniu danego materiału UŜytkownika do publikacji w Serwisie lub odrzucenia danego materiału nie wymaga uzasadnienia.

8. Fundacja Greenpeace Polska jest uprawniona do zmiany oferowanych funkcjonalności Serwisu w kaŜdym czasie.

§9
Odpowiedzialność UŜytkownika
1. UŜytkownik zamieszcza materiały w Serwisie na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany przestrzegać obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności postanowień § 5 Regulaminu.
2. Fundacja Greenpeace Polska zastrzega sobie prawo bezpowrotnego usunięcia zamieszczonych przez UŜytkownika treści, komentarzy, zdjęć bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny, w szczególności w razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia czy zawieranych treści.
3. Fundacja Greenpeace Polska zastrzega sobie prawo do ujawnienia informacji posiadanych nt. UŜytkownika w związku z uczestnictwem UŜytkownika w Serwisie, na Ŝądanie uprawnionego organu, w szczególności jeŜeli w stosunku do UŜytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością UŜytkownika w Serwisie.

§ 10
Odpowiedzialność Fundacji Greenpeace Polska
1. Fundacja Greenpeace Polska nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez UŜytkownika w Serwisie Zdjęcia, Komentarze i inne treści. Odpowiedzialność za swoje działania w Serwisie ponosi UŜytkownik Serwisu.
2. Fundacja Greenpeace Polska nie gwarantuje moŜliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Serwisu ze względów technicznych.
3. Fundacja Greenpeace Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu w wyniku w szczególności:
a. działania sił wyŜszych,
b. niezabezpieczenia oprogramowania komputera UŜytkownika podłączonego do sieci Internet, przed ingerencją osób trzecich,
c. braku ciągłości świadczenia usług Serwisu z powodów niezaleŜnych od Fundację Greenpeace Polska,
d. nieprawidłowego uŜytkowania Serwisu,
e. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez UŜytkownika,
f. udostępnianie przez UŜytkownika osobom trzecim swoich danych dostępu i wynikające z tego skutki.

§ 11
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu mogą być składane przez UŜytkowników, w tym UŜytkowników Niezarejestrowanych, w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Fundacji Greenpeace Polska.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu sprawy.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji UŜytkownik zostaje powiadomiony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, na adres wskazany przez UŜytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu naleŜy do Fundacji Greenpeace Polska.
2. Fundacja Greenpeace Polska zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące z chwilą ich opublikowania w Serwisie. 3. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem jego obwieszczenia tj. z dniem 27 października 2008r.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Fundacji Greenpeace Polska.